Nelson Rolihlahla Mandela (18 Pɛnëdhorou, 1918 – 5 Pɛnëthiäärkurou, 2013) ee ye aŋiɛcwëlbääny ku atεtkɛ̈ŋnyïn Apirïka Paguot (South Africa). Aköl nïn 27 Pɛnëŋuan, 1994, acï kuany bï ya bɛ̈ny tueŋ Apirïka Paguot kɔ̈ɔ̈c leŋ kↄↄc baai ebën kacken thïn. Mandela aya ee yen ye raan col tueŋ ye bɛ̈ny baai panden, Apirïka Paguot. Mandela ee ye dhiëth pan cↄl Mvezo, Apirïka Paguot tɛ̈ne macthok muↄr ngaknhom cↄl Thembu.

Mandela tɔ̈ Johannesburg në 13 Pɛnëdhiëc, 2008

Miεrde ee ye cï yenyin tuↄↄm tɛ̈ bï yen tëktëk thok cï lac cieŋ baai nyai thïn. Män rot kuat, ŋɔ̈ɔ̈ŋ ku kɛ̈c thööŋ nhom acïk bɛ̈n teem ku cökkɛ̈ tɛ̈ bï kↄↄc kuat 1950 loi thook röt ya deet thïn Apirïka Paguot. Alↄŋdeen wëlbääny, Mandela ee ye tɔ̈u yenhom lↄn kεk baai adhil kek ya ram ciεl kↄↄc baai ebën. Mandela acï Akutwëlbääny pan Africa (African National Congress, ANC) mac dↄmthok ruön 1991 ɣet ruön 1997 ku acï wëlmääc yam Apirïka Paguot bεn gɔ̈t ruön 1996. Wëlmääc yam kɛ̈ acï kuat tëktëk thok ebën bɛ̈n pëën, gↄl thoŋ ye kↄc jam, yanhden yekɛ̈ theek, duëëny wala tɛ̈ ye kↄc tɛ̈ɛ̈c thïn ke kↄↄc nhiarkɛ̈ kek ku ace alↄŋ män rot kuat yetök. Pinynhom, Mandela ee ye bɛ̈ny akut kↄc këc röt gεi miir (Non-Aligned Movement) gↄl ruön 1998 dhil ruön 1999.

Mandela acï kεk thiεk yic wan 250 thok yök piërde yic, kamken Ariöp Dɔ̈ɔ̈r ruön 1993, Guën nhomlääu bɛ̈nybaai Amerika ku Ariöp Lenin pan Soviet. Mandela aye lac cↄↄl rin dhiëndeen Xhosa cↄl Madiba wala Tata (wäda). Mandela ee ye cↄↄl kaye kɛ̈ɛ̈c ku kakeen cï looi ake cï thɛ̈i tɛ̈dït yiëk ŋɔ̈th.

Mandela acï tuaany run juëc wäär cï yen jal muöl luↄi. Ee ye ci tääc panakïm hↄn muöi ruön 2013 wεt tuεny yäkyäk cï lac cieŋ yeguöp. Mandela acï bɛ̈n thou aköl nïn 5 Pɛnëthiäärkurou, ruön 2013 Houghton Estate yic, Johannesburg. Röl alↄŋ ye yen wëëi thïn yen ye cï tuεny nεk yen rot tɔ̈u thïn. Mandela athou ka lεŋ ruön 95.