Yɔɔmtɔŋ ë Luεlëbaai de Kɔc ke Thudän

Yɔ̈ɔ̈mtɔŋgël Kɔc de Thudän Paguöt (YKTP), wën cë kaŋ yaa Yɔ̈ɔ̈mtɔŋ ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc ke Thudän (YLKT), ee alathkeer Paankɔc de Thudän Paguöt. Yɔ̈ɔ̈mtɔŋ ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc ke Thudän (YLKT) ee looi keye akut ë yɔ̈ɔ̈mtɔŋkoor wɛ̈lnhom miir Thudän në ruɔ̈n 1983, ye riɛl kaam kɔc cë rötmat Rɛɛnken Tɔŋbaai ë Thudän thin, ŋεεr në Jon Garaŋ. Wen cï Garaŋ thou në ruɔ̈n 2005, Salva Kiir ye cï cäk keye Awattɔŋnhom yam de YLKT. Tënë 2010, ke YLKT ye cï tɛ̈ɛ̈kic amɛ̈tnhomdetɔŋ de apuruuk 10,000-14,000.

Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n ruɔ̈n 2005 cök, ke kɔcroor cï doŋcïën ye dït ku cï rotyiik apɔth, ye cɔl Yɔ̈ɔ̈mtɔŋgël de ThudänPaguöt (YTP), ŋεεr në Maalithtɔɔŋkuelrou Paulino Matiep, acë thεny Gɛ̈mgɛ̈m dɔ̈ɔ̈r kekë Kiir ye ŋic keye Ciεl Juba cë riεl käröu täu alam tök de YLKT.

Nhomläu Thudän Paguöt në ruɔ̈n 2011 cök, Kiir acë bën keye Bɛ̈nypamac ku YLKT acë bën keye alathkeer de paankɔc yam. Në Pëndhïëc 2017 ye lɔŋ thiei yic ku YLKT acë riin Yɔ̈ɔ̈mtɔŋgël Thudän Paguöt  (YTP) nyaai ku wεεr dɛ̈t thin keye Yɔ̈ɔ̈mtɔŋgël Kɔc de Thudän Paguöt në Pëndhöŋuän 2018. Në ruɔ̈n 2018, alathkeer acïthɔ̈ɔ̈ŋ keye apuruuk 185,000 ku ka akuen ciŋic akuen kɔc tɔ̈u riεl aliiric kor de Thudän Paguöt. Në ruɔ̈n 2019, YKTP ye lɔŋic Yɔ̈ɔ̈mtɔŋ Piiny, Yɔ̈ɔ̈mtɔŋ Aliir, Yɔ̈ɔ̈mtɔŋgël Aliir ku Atïït ë Bɛ̈nypamac.