Tonydït ee tony laau në Paguot Thudän cï rɔt mat Wɛ̈ɛ̈rëkuur në Kiir Ɣer. Të cï tooc thiɔ̈ɔ̈ŋic yennë tök kam dïtbëtɛɛm në Pinynhom, ku tooc nɔŋ piu puɔth dïtbëtɛɛm në Nail yɔu.

Në run juëc, rin walgöök cë ye thioŋic, Tonydït acë yaa agër yee cïn lëu bë bak thïn bï cath në piu nhïïm në Nail yɔu. Në ye kënnë, acë yaa cɔk rilic bë të yee Nail rɔt jɔɔk yök. Në kam bär arët, ee yee yök ke ŋuɛ̈ɛ̈n bë kɔc dhil ë naak, bë piny de Apirïka kuanyic jäl në adɛ̈kdiɛt thok, nyin bë kɔc cäth në wäric bïk Tocdïtic reetic.

Tonydït ee rɔt gɔl në Maŋgala agut tethiök ke aramwëër de Thobat kekë Kiir Ɣer, tethiök yennë kuëërrɔ̈k në Malakal, ku jɔl yaa lɔ pacuɔl në Wɛ̈ɛ̈rkëëu [Bärgädhäl] yɔu. Yen piny thiɔ̈ɔ̈kë acë thɔ̈ɔ̈ŋnhom ku cë thiäŋ në wëër koor thuth yiic atɔ̈ në kaam de 5.5 ku 9.5C aberëpul [latitude] wär tuɔ̈cë piny parut, ku lööm në dïtëpiny yee thëmde 500 km gɔl paguot lɔ parut ku 200 gɔl pabak lɔ pacuɔl në kaam Maŋgala të lɔ paguot ku Malakäl të lɔ parut.

Dïtde ayee rɔt waar apɛi, ku akuënciɛlë juac tënë 30,000 km². Në kër, runkɔ̈k thiɔɔr tënë 130,000 km². Thoth ke pïu yee bɛ̈n Baar de Bïktoria ayee kek yee yenyuɔɔth të bï pïu ke aboor juëc thïn ku yee tën yëndï bïk thiɔ̈ɔ̈ŋ nhom. Cïmɛn nɔŋ Tonydïtyic lal tëk thïn, akuɛɛk, aruɔ̈l ku aguɔ̈t, ku tökërou-yic de pïu ee lɔriär në puörwei në tuɔcyeebor ke runthok ku tuɔcyeebor ke ruɔ̈ɔ̈nëbɛ̈n, të la kalkal cinë pïu juɛr thïn në Tocdïtic ayee kä juëc cɔl ke loi röt—kɔ̈k në kuerlacök ku kɔ̈k në kuercëkaal. Këdït ëtɛ̈ɛ̈n, të kën en kan thök ku cïï lui, ayee Leldït de Joŋlei, cï guiir bë piu ke Tonydït yaa naak, ee rin ku pïu lik bë lɔriär në puörwei ku pïu yee nyaai në wath ë Tonydït juak.