Käwääc kɛmke dhuɔ̈ɔ̈k ke "Wërëkäŋ loony"

acïn cökpiny cony
Loony ee kuat aguiɛrëluɔi ye löŋ ë käkëŋɛk looi tënë kɔc, ku ye kɔc cɔl ayee këŋɛk, bë kɔc kɔ̈k ɣɔc ku ɣɛc rotloi cïmën löŋëyith ë käkëŋɛk. Loony acïï rot lëu bë puöl ëpuɔth kënë eeye raan tak bë jäl ku lui yeluɔɔi cïnakuën. Loony ee rot thɔ̈ɔ̈ŋ aya acït kuat tëdäŋ yenëkë raanmäc dhiɛlcɔɔl bë looi wïc tëdɛ̈ cïïwïc. Loony tɛk bë yith kɔ̈k ku gël lɛŋ tëcït tënë lööŋ ku ciɛɛŋëbaai bë raan cïï luɔ̈i cïmën raan cïpïr ku lɛ̈i.
 
Loony acë ceŋ në ciɛɛŋ juääc yiic thɛɛrɣɔn këc wëlthɛɛrcïgɔ̈t. Raan alëu bë ceŋ në loonyic jäl dhiënhdenic, dɔmic tëdɛ̈ ɣɔcic. Loony acëacï puälnhial bɛ̈ɛ̈i juääctëdït ë yiic bë kaŋ luɔ̈i wärthɛɛr, kuyen ëmën acëacï löŋ jal temkou pamaac yicpamaaciic ëbënëbɛ̈n. Pamac jal loony lök pëën ciëën ee Mauritaniɛ ruön 2007.
 
Acenëthök, alaŋ tëthööŋ raan 40.3 timëtim pinynhom cë luɔ̈i loony mayam. Toŋkith loony wɛ̈rëkäŋ mayam aye cɔl cɛ̈ɛ̈th-manhëraan. Lööny aya alatueŋ dhöl luɔ̈i cïmën kɛ̈nycïmat, raan aye gäm wëu ku cï päl ɣet bë kek cuatpiny cë werpiny aköl ku atiɛtëbaai ku awuut cë gëlpiny, luɔɔi kɔ̈k cït thɛny mïth luɔɔi yic ku apuruuk meth ku thiëŋ ë riɛl.
1,981

edits