Käwääc kɛmke dhuɔ̈ɔ̈k ke "Wërëkäŋ loony"

acïn cökpiny cony
[[Apamduööt:Sale of negroes 1860.jpg|thumb]]
Loony ee kuat aguiɛrëluɔi ye löŋ ë käkëŋɛk looi tënë kɔc, ku ye kɔc cɔl ayee këŋɛk, bë kɔc kɔ̈k ɣɔc ku ɣɛc kɔc kɔ̈k rotloi cïmën löŋëyith ë käkëŋɛk. Loony akëcacïï rot lëu bë puöl ëpuɔth kënë eeye raan tak bë jäl ku cïï lui eluɔɔiyeluɔɔi cïnakuën. Loony ee rot thɔ̈ɔ̈ŋ aya acït kuat tëdäŋ ye raan mäc luɔi bï looi wïc tëdɛ̈ cïwïc. Këlä, loony tɛk bë lɛŋ yith kɔ̈k ku gël tëcït tënë lööŋ ku ciɛɛŋëbaai bë raan cïï luɔ̈i cïmën raan cïpïr ku lɛ̈i. Loony acë ceŋ ciɛɛŋ juääc yiic thɛɛrɣɔn këc wëlthɛɛr gɔ̈t.
 
Loony ee rot thɔ̈ɔ̈ŋ aya acït kuat tëdäŋ ye raan mäc luɔi bï looi wïc tëdɛ̈ cïwïc. Këlä, loony tɛk bë lɛŋ yith kɔ̈k ku gël tëcït tënë lööŋ ku ciɛɛŋëbaai bë raan cïï luɔ̈i cïmën raan cïpïr ku lɛ̈i. Loony acë ceŋ ciɛɛŋ juääc yiic thɛɛrɣɔn këc wëlthɛɛr gɔ̈t.
 
Raan alëu bë ceŋloonyic dhiënhdenic, tënë dɔmic tëdɛ̈ ɣɔcic. Loony acë puälnhial bɛ̈ɛ̈i juääc yiic bë kaŋ luɔ̈i wärthɛɛr, kuyen ëmën acë löŋ jal temkou pamaac yic ëbën. Pamac jal loony lök pëën ciëën ee Mauritaniɛ ruön 2007.
1,981

edits