Käwääc kɛmke dhuɔ̈ɔ̈k ke "Wërëkäŋ loony"

acïn cökpiny cony
(Created page with "Loony ee kuat aguiɛrëluɔi ye löŋ käkëŋɛk looi tënë kɔc, ku ye kɔc cɔl ayee këŋɛk, bï ɣɔc ku ɣɛc kɔc kɔ̈k rotloi cïmën löŋëyith ë käkëŋɛk. Lo...")
 
Loony ee kuat aguiɛrëluɔi ye löŋ käkëŋɛk looi tënë kɔc, ku ye kɔc cɔl ayee këŋɛk, bï ɣɔc ku ɣɛc kɔc kɔ̈k rotloi cïmën löŋëyith ë käkëŋɛk. Loony akëc rot lëu bë puöl ëpuɔth kënë eeye raan tak bë jäl ku cïï lui eluɔɔi cïnakuën. Loony ee rot thɔ̈ɔ̈ŋ aya acït kuat tëdäŋ ye raan mäc luɔi bï looi wïc tëdɛ̈ cïwïc. Këlä, loony tɛk bë lɛŋ yith kɔ̈k ku gël tëcït tënë lööŋ ku ciɛɛŋëbaai bë raan cïï luɔ̈i cïmën raan cïpïr ku lɛ̈i. Loony acë ceŋ ciɛɛŋ juääc yiic thɛɛrɣɔn këc wëlthɛɛr gɔ̈t. Raan alëu bë ceŋloonyic dhiënhdenic, tënë dɔmic tëdɛ̈ ɣɔcic. Loony acë puälnhial bɛ̈ɛ̈i juääc yiic bë kaŋ luɔ̈i wärthɛɛr, kuyen ëmën acë löŋ jal temkou pamaac yic ëbën. Pamac jal loony lök pëën ciëën ee Mauritaniɛ ruön 2007. Acenëthök, alaŋ tëthööŋ raan 40.3 timëtim pinynhom cë luɔ̈i loony mayam. Toŋkith loony wɛ̈rëkäŋ mayam aye cɔl cɛ̈ɛ̈th-manhëraan. Lööny aya alatueŋ dhöl luɔ̈i cïmën känywëu, raan aye gäm wëu ku cïpäl ɣet bë kek cuatpiny cë werpiny aköl ku atiɛtëbaai ku awuut cë gëlpiny, luɔɔi kɔ̈k cït thɛny mïth luɔɔi yic ku apuruuk meth ku thiëŋ ë riɛl.
 
Loony ee rot thɔ̈ɔ̈ŋ aya acït kuat tëdäŋ ye raan mäc luɔi bï looi wïc tëdɛ̈ cïwïc. Këlä, loony tɛk bë lɛŋ yith kɔ̈k ku gël tëcït tënë lööŋ ku ciɛɛŋëbaai bë raan cïï luɔ̈i cïmën raan cïpïr ku lɛ̈i. Loony acë ceŋ ciɛɛŋ juääc yiic thɛɛrɣɔn këc wëlthɛɛr gɔ̈t.
 
Raan alëu bë ceŋloonyic dhiënhdenic, tënë dɔmic tëdɛ̈ ɣɔcic. Loony acë puälnhial bɛ̈ɛ̈i juääc yiic bë kaŋ luɔ̈i wärthɛɛr, kuyen ëmën acë löŋ jal temkou pamaac yic ëbën. Pamac jal loony lök pëën ciëën ee Mauritaniɛ ruön 2007.
 
Acenëthök, alaŋ tëthööŋ raan 40.3 timëtim pinynhom cë luɔ̈i loony mayam. Toŋkith loony wɛ̈rëkäŋ mayam aye cɔl cɛ̈ɛ̈th-manhëraan. Lööny aya alatueŋ dhöl luɔ̈i cïmën känywëu, raan aye gäm wëu ku cïpäl ɣet bë kek cuatpiny cë werpiny aköl ku atiɛtëbaai ku awuut cë gëlpiny, luɔɔi kɔ̈k cït thɛny mïth luɔɔi yic ku apuruuk meth ku thiëŋ ë riɛl.
1,981

edits