Bïtha de Paguot Thudän

Abukeeny bɔ̈ Paguot Thudän aadhilke gäm bïtha ɣön töŋ amacmääth të cïï kek kɔc Paguot Thudän tëdä kebɔ̈ pactööŋda ë pamaac ye kɔcken yiëk bïtha bɛ̈ndenic.

South Sudan passport stamp.jpg
Visa policy of South Sudan.png

Nyooth kä cekicCokic

Në pɛi thiɛ̈rkutök 2011, acï lueel lɔn cï Paguot Thudän bïtha buɔɔt yaa gäm kɔc Ithiöpia në költök. E pɛi thiɛ̈rkurou ruɔ̈n 2011 ke kɔc ë thäi lui Paguot Thudän thiëcke bïk rinken bɛn gɔ̈t tënë akut amacmääth bïk thaany bïtha yök. Në pɛi ŋuan ruɔ̈n 2012 acï Paguot Thudän caal lɔn bï kɔc Thudän la tueŋ gɛ̈t ɣɔ̈t bïtha bï la thök de pɛi thiɛ̈r, ayedɛ̈t acï Thudän jɔɔk bï kɔc ke Paguot Thudän tïŋ ye kɔc ë thäi lɔŋ gɛm bïtha. Dɛ̈t aya, ye pen töŋic, acï lueel aya lɔn kɔc thäi lui pamaic aake wïcke bïk $50 (dolar) yaa cuat piny ë pɛi ke ye këden bïtha.

Gɛmde bïtha ë bɛ̈nicCokic

Kɔc bɛ̈i pamaac bɔ̈kë aaye löŋ gäm bïtha bɛ̈ndenic kaam cïïn $50 ku $100:

  • Botthuana
  • Erïtria
  • Ithiöpia
  • Kenya
  • Yuganda

Bïtha ë bɛnic aye gäm kɔc muk anyuth manh ë baai (ID card) ye gam Amatnhom Kocpinynhom [United Nations] cï kɔc ɣön amacmääth de luɔi Paguot Thudän tïŋ.

Në pɛi thiɛ̈rkurou ruɔ̈n 2015 acï Bɛ̈nymacbaai Paguot Thudän caal lɔn nadë ke miith bɛ̈i Akut Pabak Apirïka--cïmën Burundi, Kenya, Ruanda, Tandhania, ku Yuganda--aacïï ben wïc ë bïtha tënë Paguot Thudän. Kɔc amacmääth bäny lui, kɔc luɔi, ku kɔc muk anyuth cäth loi thok [special passport] ye gäm mith ë baai kuat pamac alëu bïke yiëk bïtha ë bɛ̈nic.